Regulamin

REGULAMIN GRUPY MIŁOŚNIKÓW KOLEI
I MODELARZY KOLEJOWYCH „NOSTALGIA ZA PARĄ”
stan na 01 maja 2014 roku


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1 

1. „Nostalgia Za Parą” dalej zwana NZP, Nostalgia Za Parą, Grupa Nostalgia Za Parą lub Klub Nostalgia Za

Parą - funkcjonuje jako grupa wspólnie działających miłośników kolei i modelarzy kolejowych.

2. NZP została zawiązana na czas nieograniczony. Nie posiada osobowości prawnej i nie działa na

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

3. Siedzibą NZP jest miasto Gdańsk a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 


§ 2

1. NZP jest grupą wspólnie działających osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania

modelarstwa kolejowego i różnych form kolejowego hobby wśród młodzieży i osób dorosłych. 

2. Dla realizacji celów NZP może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem lokalnego prawa. 

3. NZP może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, jeśli

przynależność do tych organizacji nie wymaga osobowości prawnej. 

4. Działalność NZP oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków oraz na składkach 

członków NZP. 


§ 4

1. NZP posługuje się pieczęcią pamiątkową z logo Nostalgia Za Parą (wzór pieczęci stanowi załącznik nr 1

do Regulaminu). 

2. NZP może ustanawiać odznaczenia organizacyjne lub inne wyróżnienia. 

3. Regulamin NZP obowiązuje wszystkich członków.


ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 5

Celem Nostalgia Za Parą, zgodnie z zainteresowaniami jego członków jest: 

1. Rozwijanie zamiłowania do kolei i modelarstwa kolejowego w różnych formach.

2. Popularyzacja i propagowanie modelarstwa kolejowego oraz wiedzy o kolei wśród społeczeństwa,    

szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

3. Stwarzanie członkom NZP warunków umożliwiających i ułatwiających im realizację własnych

zamiłowań, w tym modelarskich i kolekcjonerskich. 

4. Reprezentowanie interesów członków NZP wobec władz i społeczeństwa.
 § 6

Nostalgia Za Parą realizuje swoje cele poprzez: 

1. Wspólną zabawę na makiecie kolejowej.

2. Organizowanie spotkań i warsztatów modelarskich w celu kształtowania, doskonalenia umiejętności

modelarskich wśród członków NZP a także zainteresowanych tą tematyką dzieci i młodzieży. . 

3. Organizowanie wystaw dokonań swoich członków. 

4. Organizowanie pogadanek i odczytów w celu kształtowania fachowej wiedzy o kolejnictwie i

modelarstwie. 

5. Organizowanie imprez i konkursów. 

6. Reprezentowanie osiągnięć członków NZP na imprezach modelarskich i  kolekcjonerskich,

giełdach, wystawach w kraju i zagranicą. 

7. Współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie propagowania modelarstwa. 

8. Organizowanie zajęć modelarskich oraz wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży.
9. Rekreację i turystykę kolejową.
10. Organizację pociągów turystycznych i krajoznawczych dla społeczeństwa w tym miłośników kolei.
11. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami kolejowymi, muzeami i towarzystwami o

podobnym charakterze w kraju i za granicą.

12. Inne działania, służące realizacji celów NZP.ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1. Przynależność do NZP jest dobrowolna.
3. Członkami NZP mogą być osoby fizyczne. 

4. NZP posiada członków: 

a) zwyczajnych, 

b) honorowych
c) kandydatów

5. Członkiem Zwyczajnym NZP może być każda osoba fizyczna - obywatel polski, który: 

a) ukończył 18 lat,

b) złożył deklarację członkowską na piśmie, 

c) przedstawił pisemną pozytywną opinię dwóch członków NZP, 

d) pragnie czynnie realizować cele NZP,

e) zapoznał się z regulaminem,

f) odbył staż kandydacki;

g) został przyjęty w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu NZP

6. Członkiem Zwyczajnym NZP może być każda osoba fizyczna - obywatel polski, który: 

a) nie ukończył 18 lat,

b) przedstawił pisemną pozytywną opinię dwóch członków NZP, 

c) pragnie czynnie realizować cele NZP,

d) zapoznał się z regulaminem,

e) w imieniu którego pisemną deklarację złożyli oboje opiekunowie prawni na piśmie,
f) odbył staż kandydacki,

g) został przyjęty w poczet członków na podstawie uchwały Zarządu NZP.

7. Członkiem zwyczajnym staje się złożeniu pisemnej deklaracji Zarządowi NZP, oraz po ukończeniu

stażu kandydackiego, na podstawie uchwały Zarządu NZP.
W razie braku stosownej uchwały Zarządu po ukończeniu stażu kandydackiego, do przyjęcia w
poczet członków NZP jest uprawnione Walne Zebranie Członków NZP, na którym jest obecnych
przynajmniej 75% członków zwyczajnych NZP, poprzez głosowanie w którym co najmniej 75%
głosów
będzie za przyjęciem członka-kandydata w poczet członków zwyczajnych NZP.

8. Kandydat na członka NZP zobowiązany jest do pełnienia wszystkich obowiązków członka NZP

wynikających z niniejszego regulaminu, nie ma natomiast czynnych i biernych praw wyborczych

i nie jest uprawniony do głosowania na zebraniach NZP.

9. Członkiem honorowym NZP może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność

i rozwój NZP. 

10. Członkowie honorowi są przyjmowani do NZP na wniosek 5 członków NZP.
11. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) korzystania z wszelkich form działalności NZP; 

b) udziału w zebraniach, wykładach organizowanych przez NZP;

c) udziału w warsztatach i imprezach organizowanych przez NZP na podstawie ich regulaminu; 

d) zgłaszania wniosków co do działalności NZP. 

12. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności NZP i realizacji jego celów; 

b) przestrzegania niniejszego regulaminu i uchwał Zarządu NZP;

c) przestrzegania innych ustaleń Zarządu i regulaminów NZP, na przykład organizowanych

przez NZP imprez modelarskich lub wycieczek;

d) regularnego opłacania składek. 

13. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich, nie mają czynnych i biernych praw wyborczych i nie są uprawnieni do głosowania na zebraniach NZP.


§ 8

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 
2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

a) łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał zarządu NZP; 

b) notorycznego nie brania udziału w pracach NZP;

c) niepłacenia składek w terminie; 

d) na pisemny wniosek trzech członków NZP (po rozpatrzeniu przez Zarząd); 

e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 

f) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

 

4. Nieopłacenie składki rocznej lub celowej w wyznaczonym terminie powoduje automatyczne pozbawienie członkostwa.

3. Wystąpienia z grupy Nostalgia Za Parą na podstawie pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji

z członkowstwa w NZP. W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek podpisują oboje opiekunowie
prawni.


& 9

Utrata członkowstwa lub wystąpienie z grupy Nostalgia Za Parą nie uprawnia i nie upoważnia występującego członka do jakiejkolwiek rekompensaty od NZP, zwrotu wpłaconych składek, darowizn czy innych poniesionych nakładów. 
ROZDZIAŁ IV

WŁADZE NOSTALGIA ZA PARĄ

§ 10

1. Władzą NZP jest Prezes NZP i Zarząd NZP.
2. Zarząd składa się z minimum trzech członków.
3. Członków Zarządu powołuje Walne Zebranie.
5. Kadencja Zarządu NZP jest bezterminowa, chyba że Walne Zebranie wyznaczy kadencję zarządu.


§ 11

 

1. Zarząd jest najwyższą władzą NZP i jest powołany do kierowania całą działalnością NZP.

2. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Prezesa, Wiceprezesa i skarbnika

wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes zarządu.
5. Uchwały Zarządu NZP zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy          

członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

6. Wszelkie zobowiązania wymagają dwóch podpisów członków Zarządu działających łącznie. 

 

& 12

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Nostalgia Za Parą.
2. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju NZP oraz ich realizacja. 

3. Uchwalania zmian regulaminu. 

4. Sporządzanie planów pracy i budżetu oraz ich uchwalanie (w razie potrzeby). 

5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz NZP. 

6. Przyjmowanie lub skreślanie członków. 

7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków NZP. 

8. Rozstrzyganie sporów między członkami NZP, wynikłych na tle działalności statutowej.

9. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej do Zarządu, dotyczącej działań NZP. 

10. Sprawowanie zarządu nad majątkiem NZP.

11. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu, wynajmowaniu odpłatnym lub nieodpłatnym, czy

przekazaniu w formie darowizny majątku NZP, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zamiaru zbycia lub nabycia majątku o większej wartości lub o dużym znaczeniu dla funkcjonowania NZP zarząd może odwołać się do Zebrania Członków NZP, na którym głosowanie w takiej sprawie zapada zwykłą większością głosów.

12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu NZP.

13. Kierowanie całą działalnością NZP.ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE


§ 13.

1. Majątek Nostalgia Za Parą powstaje:

a) z wpisowego; 

b) ze składek członkowskich; 

c) ze składek celowych członków, 

d) darowizn i innych przychodów.

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania, wynajmu, darowizn majątku NZP podejmuje Zarząd.
3. Finanse Nostalgia Za Parą są jawne dla członków NZP i dostępne do wglądu dla członków na ich

wniosek.ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Nostalgia Za Parą podejmuje Zarząd    

kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Nostalgia Za Parą Zarząd określa sposób jego likwidacji oraz

przeznaczenie majątku Nostalgia Za Parą, z zastrzeżeniem & 14 pkt 3.

3. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Nostalgia Za Parą Zarząd może podjąć wyłącznie

następujące decyzje dotyczące majątku NZP:

a) sprzedaż majątku NZP i podział uzyskanych środków solidarnie pomiędzy jego członków;
b) poddać pod głosowanie wszystkich członków grupy NPZ przekazanie nieodpłatnie majątku NZP innej organizacji lub pojedynczym osobom, aby dalej służył modelarstwu kolejowemu.


4. Jeśli Zarząd nie podejmie decyzji o majątku NZP zgodnie z pkt 3a, do podjęcia decyzji wymienionej

w & 14 pkt. 3b uprawnieni są wyłącznie członkowie NZP jako grupa, przez głosowanie przy większości głosów 3/4 i przy obecności co najmniej 3/4 członków NZP uprawnionych do głosowania. W tym celu Zarząd jest zobowiązany zorganizować zebranie członków NZP w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji o rozwiązaniu NZP.

5. W przypadku rozwiązania Nostalgii Za Parą jej członkom nie przysługują żadne zwroty składek, darowizn ani poniesionych nakładów za wyjątkiem określonych w & 13 punkt 3a.